Tarieven en Behandelovereenkomst

Consult Fysiotherapie: 40 euro

Een consult fysiotherapie duurt ongeveer 30 minuten. De praktijk heeft geen fysiotherapie-overeenkomst met zorgverzekeraars. U kunt uw nota voor fysiotherapie  zelf insturen naar uw zorgverzekeraar.  De hoogte van uw vergoeding loopt per verzekeraar nogal uiteen. Ook kan het uitmaken of/en wat voor een aanvullende verzekering u heeft.

Er zijn verschillende sites waar u de verzekeringen kunt vergelijken. Op Zorgwijzer.nl vindt u  van alle zorgverzekeraars een duidelijk overzicht. Het loont de moeite  daar eens te kijken.

Naast consulten fysiotherapie geef ik ook consulten natuurgeneeskunde (bv Fascial Manupulation methode Stecco), en  coaching.

Consult Natuurgeneeskunde: 80 euro per uur

Consult Fascial Manipulation methode STECCO: 80 euro per uur

Consult  Coaching voor een particulier : 80 euro per uur plus 21% BTW  (coaching is niet vrijgesteld van BTW)

Consulten voor bedrijven: 110 euro per uur ex BTW

Diverse nummers

Natuurgeneeskunde:

Praktijk code: 90062281
AGB code: 90102782

Fysiotherapie:

Praktijkcode: 04090390
AGB code: 04125184

Algemeen:

BIG registratie: 69034790504
NIBIG lidmaatschapsnummer ( Wkkgz) 730395
KvK: 60864125

Behandelingsovereenkomst

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

De cliënt gaat deze behandelovereenkomst aan met Anne Mijne Praktijk voor Fysiotherapie, Coaching en Natuurgeneeskunde. Vertegenwoordigd door Anne Mijne van Reijendam, de therapeut, KVK-nummer: 60864125, NIBIG en NIBIG Wkkgz: lidmaatschapnummer 730395.

 1. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De therapeut houdt een digitaal en een papieren cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Bij minderjarigen gaat deze bewaartermijn in vanaf 18 jaar.
 3. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 4. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek en bij vervolgconsulten relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 5. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 6. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt (en/of diens ouders/verzorgers indien van toepassing) geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 7. De therapeut spant zich in de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 8. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 9. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 10. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 11. De cliënt gaat akkoord met de tarieven zoals vermeld op de website. Indien de tarieven wijzigen zal de therapeut de cliënt daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 12. Betalingswijze van de behandelingen is contant of per overschrijving via de bank uiterlijk 2 weken  na ontvangst van de nota.
 13. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 14. Wanneer klachten over de behandeling niet op te lossen zijn met de therapeut, kan de cliënt hulp inschakelen van een klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de NIBIG. Zij laten een onafhankelijke klachtenfunctionaris met u contact opnemen. In de praktijk ligt hierover uitgebreide informatie. U kunt ook de websites nibig.nl en www.tcz.nu raadplegen.
 15. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 16. De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van deze behandelovereenkomst, de bijbehorende algemene voorwaarden, en de privacyverklaring. Door akkoord te gaan met                                          deze  behandelovereenkomst gaat de cliënt ook akkoord met de voornoemde 2 documenten, die kunt u vinden onder het kopje: Contacten/Disclaimer.

——————————————–     ——————————————————-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.