Uw Privacy en Algemene Voorwaarden

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving met de juiste codering van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde met prestatiecode: 24005”, of “behandeling fysiotherapie met de juiste codering afhankelijk van de aandoening en de locatie van de aandoening”

• de kosten van het consult

Zie tarieven.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Anne Mijne, praktijk voor
Fysiotherapie, Coaching en Natuurgeneeskunde (hierna: Anne Mijne), gevestigd te Groesbeek, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 60864125 . Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Anne Mijne behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Anne Mijne zijn bekend gemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Anne Mijne en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Anne Mijne ,voor de uitvoering waarvan door Anne Mijne derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.   Behandeling

 1. De behandelovereenovereenkomst tussen Anne Mijne en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Vanaf het eerste consult gaat de behandelovereenkomst automatisch direct in. Deze overeenkomst is op de website (www.annemijne.nl) onder het kopje: tarieven te vinden.
 2. Anne Mijne zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op
  Anne Mijne rust een inspanningsverbintenis. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan
  Anne Mijne worden medegedeeld.
 4. Anne Mijne heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Anne Mijne of door Anne Mijne ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Anne Mijne zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3.   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na ontvangst van de nota per bank of contant op een door Anne Mijne aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  Anne Mijne is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- exclusief omzetbelasting.
 4. Indien Anne Mijne echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.   Aansprakelijkheid

 1. Anne Mijne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Anne Mijne is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Anne Mijne is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Anne Mijne aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Anne Mijne beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Anne Mijne is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Anne Mijne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk.
  Anne Mijne zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
  Anne Mijne.

Artikel 5.   Privacy


Anne Mijne zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover
Anne Mijne daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. De richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.

– voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Anne Mijne, zal Anne Mijne in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Anne Mijne extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Anne Mijne anders aangeeft.

Artikel 7.   Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Anne Mijne voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Anne Mijne toerekenbaar is. Indien Anne Mijne uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Anne Mijne zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Anne Mijne , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Anne Mijne en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.   Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anne Mijne partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.   Klachten

Natuurgeneeskundig therapeute/Fysiotherapeute Anne Mijne is aangesloten bij de NIBIG.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat ook aan Anne Mijne kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt dan contact opnemen met de Klachtencommissie via de NIBIG.
De klachtencommissie is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan die alles in het werk zal stellen om een oplossing te vinden. Naar verwachting komt u samen met de klachtencommissie tot een oplossing van uw probleem.

Plaats: Groesbeek

Datum: 5 januari 2021

Ingeschreven bij de KvK te Arnhem, onder nummer 60864125

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.